راه اندازی خدمات بیومتری

کارفرما: وزارت ارتباطات عراق، هزینه خرید سند: ۵۰۰۰۰۰ دینار عراق، پایان مهلت: ۴ آوریل ۲۰۱۸

ادامه مطلب