خرید ۴۸ نوع دارو

کارفرما: اداره تجارت و تولید بلاروس، هزینه خرید سند: ۱۸۶۸۶۴۰ روبل بلاروس، پایان مهلت: ۴ آوریل ۲۰۱۸

ادامه مطلب