طراحی و احداث سایت دفع زباله و مدیریت پسماند

کارفرما: پروژه زباله های جامد ایروان ارمنستان، هزینه خرید سند: N/A ، پایان مهلت: ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹

ادامه مطلب