خرید کابل، هادی، سوکت در چهار لات مختلف

کارفرما: شرکت صنایع زیرساختی آذربایجان، هزینه خرید سند: ۲۰۰۰ منات آذربایجان ، پایان مهلت: ۱۶ آوریل ۲۰۱۸

ادامه مطلب