خرید محصولات شیمیایی و پتروشیمی

مناقصه گذار: شرکت لوله امحارا، هزینه خرید سند: ۳۰۰ بیر، مهلت ارسال اسناد: ۱۲ آوریل

ادامه مطلب