خرید تجهیزات پزشکی

کارفرما: صندوق تولید و عرضه دارو، هزینه خرید سند: ۳۰۰ بیر، پایان مهلت: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷

ادامه مطلب