شماره: ۵۹
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت برق اتیوپی
موضوع: پروژه پست های ۲۳۰ کیلوولت برق و پروژه خطوط انتقال نیرو
هزینه خرید سند: ۱۳۰ دلار
ضمانت: ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار دلار
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۷