شماره: ۳۸
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی
موضوع: خرید چرثقیل و انواع ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی
 هزینه خرید سند: ۱۵۰ بیر
ضمانت: ۵۰۰ هزار بیر
 آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت ارسال اسناد: ۹ می ۲۰۱۷