شماره: ۶۷
نوع: مناقصه
کارفرما: شرکت برق اتیوپی
موضوع: فاینانس و راه اندازی پست و خطوط برق
هزینه خرید سند: ۲۰۰۰ بیر برای هر پروژه
ضمانت: ۳۰۰ هزار و ۱۰۰ هزار دلار برای هر پروژه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: ۳۰ جون ۲۰۱۷