نوع: مناقصه بین المللی
کارفرما: پروژه زباله های جامد ایروان ارمنستان
موضوع: طراحی و احداث سایت دفع زباله و مدیریت پسماند
هزینه خرید سند: N/A
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
پایان مهلت: ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹