نوع: مناقصه بین المللی
کارفرما: وزارت ارتباطات عراق
موضوع: راه اندازی خدمات بیومتری
هزینه خرید سند: ۵۰۰۰۰۰ دینار عراق
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
پایان مهلت: ۴ آوریل ۲۰۱۸