نوع: مناقصه بین المللی
کارفرما: اداره تجارت و تولید اتحاد جمهوری خواهان بلاروس
موضوع: خرید ۴۸ قلم دارو
هزینه خرید سند: ۱۸۶۸۶۴۰ روبل بلاروس
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
پایان مهلت: ۴ آوریل ۲۰۱۸