نوع: مناقصه بین المللی
کارفرما: شرکت صنایع زیرساختی آذربایجان
موضوع: خرید کابل، هادی، سوکت در چهار لات مختلف
هزینه خرید سند: ۲۰۰۰ منات آذربایجان
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
پایان مهلت: ۱۶ آوریل ۲۰۱۸