شماره: ۴۵
نوع: مناقصه خرید نرم افزار
مناقصه گذار: شرکت مخابرات اتیوپی
موضوع: خرید نرم افزار مانیتورینگ شبکه و خدمات آی پی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: مندرج در سند مناقصه
آغاز مناقصه: ۱۷ آوریل
مهلت تحویل اسناد: ۱۵ می ۲۰۱۷