شماره: ۶۳
نوع: مناقصه
کارفرما: کارخانه سیمان Messebo
موضوع: خرید مواد پتروشیمی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: ـ
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: ۱۹ می ۲۰۱۷