شماره: ۶۴
نوع: مناقصه
کارفرما: شرکت شکر اتیوپی
موضوع: خرید مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: درج در سند
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: اول جون ۲۰۱۷