شماره: ۵۵
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: موسسه بهداشت عمومی اتیوپی
موضوع: خرید مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: مبلغ متفاوت مندرج در آگهی
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۲۹ می ۲۰۱۷