شماره: ۴۳
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت لوله امحارا
موضوع: خرید انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی
هزینه خرید سند: ۳۰۰ بیر
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت ارسال اسناد: ۱۲ آوریل