شماره: ۵۶
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: آژانس تحول کشاورزی اتیوپی
موضوع: خرید سموم مختلف کشاورزی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: ۱۰ هزار بیر
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۵ می ۲۰۱۷