شماره: ۵۷
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: سازمان خرید عمومی اتیوپی
موضوع: خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: ۲۵۰ و ۲۰۰ هزار بیر
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۳۰ می ۲۰۱۷