شماره: ۵۸
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت مخابرات اتیوپی
موضوع: خرید دستگاه اتصال کابل
Splicing machine
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: مندرج در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۲۴ می ۲۰۱۷