نوع: مناقصه بین المللی
کارفرما: اداره کل بازرگانی خارجی سوریه
موضوع: خرید دارو
هزینه خرید سند: ۲۰۰۰ دینار سوریه
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
پایان مهلت: ۲۶ مارس ۲۰۱۸