شماره: ۳۹
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت شکر اتیوپی
موضوع: خرید تیوبهای آبیاری نوع Lay Flat/Woven
هزینه خرید سند: ۵۰۰ بیر
ضمانت: ۲۰۰ هزار بیر
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت ارسال اسناد: ۲۶ می ۲۰۱۷