شماره: ۷۹
نوع: مناقصه بین المللی
کارفرما: صندوق تولید و عرضه دارو
موضوع: خرید تجهیزات پزشکی
Anti Retro Viral (ARV)
هزینه خرید سند: ۳۰۰ بیر
ضمانت: ذکر در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
پایان مهلت: ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷