شماره: ۳۵
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت تولید و توزیع محصولات آموزشی
موضوع: خرید تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی
هزینه خرید سند: ۲۰۰بیر
ضمانت: ۵۰ هزار بیر
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت: حداکثر تا تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۷