شماره: ۵۳
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت مخابرات اتیوپی
موضوع: خرید تجهیزات فیبری
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: مندرج در اگهی
آغاز مناقصه: ۲۱ آوریل
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۲۲ می ۲۰۱۷