شماره ۳۴

نوع: مناقصه

مناقصه گذار: شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی

موضوع: خرید تجهیزات ساختمانی

هزینه خرید سند: ۱۵۰ بیر

ضمانت: ۵۰۰ هزار بیر

آغاز مناقصه: از زمان انتشار

مهلت: حداکثر تا تاریخ ۹ می ۲۰۱۷