شماره: ۴۸
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی
موضوع: ثبت نام شرکتهای خدمات مشاوره ای در حوزه راهسازی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: مندرج در سند مناقصه
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: ۲۷ آوریل ۲۰۱۷