شماره: ۶۰
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: سازمان فرودگاه های اتیوپی
موضوع: خدمات مشاور آی تی فرودگاهی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر برای هر بخش
ضمانت: ۱۲۰ هزار بیر
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۲۲ می ۲۰۱۷