شماره: ۴۶
نوع: انتخاب شرکت مشاور نرم افزاری
مناقصه گذار: سازمان خرید دولت اتیوپی
موضوع: تهیه دیتا بیس و نرم افزار
هزینه خرید سند: ندارد
ضمانت: مندرج در سند مناقصه
آغاز مناقصه: ۱۷ آوریل
مهلت تحویل اسناد: ۲۹ آوریل ۲۰۱۷