۴ مورد مناقصات جدید وزارت برق سوریه با موضوع تامین مفتول آهنی و ترانسفورمر در ادامه ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که تمام این مناقصات داخلی می‌باشند ولی با عنایت به قرائن موجود (منجمله دفاتر مشخصات فنی که به انگلیسی) تنظیم شده است، طرف سوری به عدم امکان تامین این موارد از داخل سوریه اشراف داشته و لذا متقاضیان ایرانی در صورت داشتن شریک مناسب در سوریه می‌توانند در این مناقصات شرکت کنند.

شماره مناقصه ۲۰۱۸-۲۴

هزینه خرید سند
USD200
فراخوان

شماره مناقصه ۲۰۱۸-۲۳

هزینه خرید سند
USD200
فراخوان

شماره مناقصه ۲۰۱۸-۲۲

هزینه خرید سند
USD200
فراخوان

شماره مناقصه ۲۰۱۸-۲۱

هزینه خرید سند
SYP30000
فراخوان