شماره: ۵۰
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی
موضوع: تامین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: مندرج در اگهی
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۱۵ می ۲۰۱۷