شماره: ۴۹
نوع: مناقصه
مناقصه گذار: وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی
موضوع: تامین تجهیزات آزمایشگاهی
هزینه خرید سند: ۱۰۰ بیر
ضمانت: ۷۰ هزار و ۵۰ هزار بیر برای هر بخش
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ۲۷ می ۲۰۱۷