شماره: ۴۱
نوع: ثبت ابراز تمایل و علاقه مندی
مناقصه گذار: شرکت راه های اتیوپی
موضوع: احداث ۴ پل
هزینه خرید سند: ۱۵۰ بیر برای هر پروژه
ضمانت: مندرج در آگهی (متفاوت برای هر یک از پروژه ها)
آغاز مناقصه: از زمان انتشار
مهلت تحویل اسناد: ۱۲ می ۲۰۱۷